Aktieanalys: AcadeMedia AB (Stockholm Mid Cap: ACAD)

Skola och utbildning är en nödvändig central samhällsfunktion i alla delar av världen, och rättigheten till att gå i skola såväl som kvalitativa utbildingscenter är en faktor som spelar in såväl i samhällsekonomin som i folkhälsan. Hur skolan ska drivas, i statlig eller privat regi, är dock något som skiljer sig mycket från samhälle till samhälle och är en långdragen debatt i välfärdsfokuserade och jämlika Sverige. Här står AcadeMedia AB ut som den största aktören i Sverige som erbjuder skola i privat regi. Fundamentalt ser bolaget ut som ett riktigt kvalitetsbolag men här finns även en del politiska risker att ta ställning till. AcadeMedia är ett nytt bolag i min portfölj och idag tänkte jag titta djupare på bolaget här på bloggen!

Företagsbakgrund

AcadeMedia AB (Stockholm Mid Cap: ACAD) är Sveriges största utbildningsföretag och erbjuder utbildningar motsvarande förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningar. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Tyskland genom mer kända skoloperatörer såsom Vittra AB, Pysslingen förskolor, Noblaskolan, Innovitaskolan, Montessoriskolan Mondial, Praktiska Gymnasiet, NTI gymnasiet, Rytmus och Espira med flera. De har även konsultationsverksamheter för skolval och tjänster mot arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen för att hjälpa till att matcha arbetssökande med utbildningar och/eller jobb. Totalt har man för tillfället strax under 100 000 elever inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten, vilket har vuxit stadigt runt 5-8% per år de senaste 3 åren. Här ska även för transparensens skull nämnas att jag själv är en mycket nöjd tidigare elev på en av AcadeMedias friskolor vilket kan innebära en viss bias i min analys.

AcadeMedias omsättning redovisas i 4 segment i ett brutet räkenskapsår som följer skolåret, således har de nyligen redovisat Q2-rapport. 2022 utgjordes omsättningen av gymnasieskola (33,5%), förskola (29,2%), grundskola (24,7%) och vuxenutbildning (12,6%). Samtliga segment förutom vuxenutbildningen tycks vara ökande år för år, medan vuxenutbildningen uppvisar en tydlig negativ trend de senaste åren.

Man kan argumentera för att skolan i allmänhet och i synnerhet på de nivåer som AcadeMedia erbjuder skulle vara en extremt recessionssäker verksamhet. Så är dock inte nödvändigtvis fallet då majoriteten av inkomsterna, framförallt i Sverige, utgörs av skolpengen från staten. Denna kan enligt bolaget påverkas år för år i samband med konjunktursskiften. Dessutom finns en hård debatt i Sverige kring privatskolornas rättighet att ta ut vinst av sin verksamhet. I dagsläget får privatskolor som varit operativa under flera år ta ut vinst men det ställs tydliga krav på vilken finansiell ställning koncernen måste ha för att garantera fortsatt utbildning för eleverna och nystartade/nyförvärvade skolor får inte avge vinstutdelning de första åren efter etablering. Om man vill läsa mer om de operativa och externa risker som finns runt AcadeMedias verksamhet så finns en bra sida på deras IR-sidor som jag länkar här. Dessutom kan man här läsa om det omdiskuterade Tidöavtalets eventuella påverkan på privatskoleverksamheten.

Som privatperson tycker jag att det är rimligt att privatskolor inte drivs i ett kraftigt vinstsökande syfte som påverkar kvaliteten på skolan för eleverna. Som investerare ser jag detta lite som ett tveeggat svärd; sannolikt kommer politiska beslut kunna påverka hur mycket avkastning jag kan se i en investering i exempelvis AcadeMedia, samtidigt som det även säkrar upp en mycket stabilare fundamental bas så att den avkastning jag ser sannolikt är mer säker. Dessutom anser jag att bolaget borde ha en relativt bred moat. Detta ställer krav på mig som investerare att inte köpa AcadeMedias aktie om jag inte upplever att den handlas till ett bra pris i förhållande till vad verksamheten producerar.

Finanser

AcadeMedias omsättning har ökat kontinuerligt varje år de senaste 10 åren, från SEK 6,3 miljarder 2014 till SEK 14,3 miljarder 2022. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på +9,5%/år.

Vinsten har också sett en kontinuerlig tillväxt, även om denna varit ganska liten under perioden 2017-2020. 2014 gjorde man SEK 198 miljoner i vinst, vilket ökat till 605 miljoner 2022. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på +13,2% per år.

Bolaget är kassaflödesgenerativt, och har de senaste 3-4 åren producerat mellan SEK 2-2,5 miljarder i fritt kassaflöde (efter avdrag från investeringsverksamheten). Detta motsvarar en kassaflödeskonversionsgrad långt över 100%, ett tecken på att bolaget producerar rikligt med fritt kassaflöde.

AcadeMedias långfristiga skulder uppgår i dagsläget till SEK 9,8 miljarder. Detta motsvarar ungefär 4,4x snitt-kassaflödet som bolaget har producerat de senaste 4 åren, vilket är en rimlig skuldsättningsgrad tycker jag. Om jag tittar närmare på skuldsituationen så ser jag att över 80% av dessa skulder är långfristiga leasingskulder, det vill säga skulder relaterade till exempelvis fastighet och anläggning som ofta anses vara en mindre allvarlig skuldform än vanliga räntebärande skulder då de är nödvändiga för den fortlöpande verksamheten. Kassa och kassaekvivalenter uppgår till SEK 818 miljoner.

Bolagets viktade kapitalkostnader (Weighted Average Cost of Capital; WACC) ligger på 4,33% jämfört avkastning av kapital (Return on Invested Capital) på 4,36%. Detta indikerar att bolaget har i princip lika hög avkastning på kapital som detta kapital kostar att anskaffa just nu, ett tecken på bibehållande av värde men varken värdeförstörelse eller stor värdetillväxt. Dock kan dessa siffror vara påverkade av en del förvärv som bolaget gjort de senaste kvartalen, ROIC-siffran har historiskt varit högre.

AcadeMedia har inget kreditbetyg från någon av de stora kreditbetygsinstituten.

Aktieåterköp och Utdelning

AcadeMedia är ett bolag som fortfarande växer relativt fort och har inte helt oväntat en historik av aktieutspädning. Från 2014 tills idag har antalet utestående aktier ökat från 80 miljoner till 106 miljoner, en utspädningseffekt med 32,5%. Detta har sannolikt skett i samband med förvärv, och vinsttillväxten har samtidigt varit +320% under samma tidsperiod. Sedan 2018 har aktieantalet varit i princip detsamma.

AcadeMedia har sedan 2019 även betalat en utdelning. Denna har senaste året uppgått till SEK 1,75 per aktie motsvarande en direktavkastning på 3,65% på dagens aktiekurs om SEK 47,9. Utdelningen kostar bolaget totalt SEK 185 miljoner vilket kan jämföras med vinst- och kassaflödessiffrorna. Baserat på vinst så har bolaget en utdelningsandel om 35% och baserat på kassaflöde ca 9% vilket gör utdelningen säker och ger mycket god marginal för tillväxt i framtiden.
Sedan 2018 har utdelningen vuxit 40%, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt på +8,8%.

Bolaget har en utdelningspolicy som säger att majoriteten av bolagets kassaflöde framförallt kommer att återinvesteras i verksamheten och för att upprätthålla den goda balansräkning som krävs. Överskott genom utdelning eller inlösen av aktier kan utgå till aktieägarna om de målen är uppnådda, och man har ett mål om att dela ut 30% av resultatet efter skatt. Här använder de begreppet resultat efter skatt; det är oklart om man syftar på vinst eller kassaflöde.

Värdering

AcadeMedia handlas idag till P/E 9,8x (TTM), vilket kan jämföras med ett snitt-P/E sedan 2016 på 13,05x. Priset mot fritt kassaflöde (P/FCF) ligger dock på bara 2,46x(!). Detta innebär att bolaget värderas i linje med sin vinst samtidigt som de de senaste åren har genererat betydligt högre kassaflöde som kan användas till förvärv, utdelningar, aktieåterköp eller andra former av investeringar i den egna verksamheten. Även på basen av vinst har bolaget tappat mot sin genomsnittsvärdering, antagligen på på grund av oro för lägre skolpeng och/eller politiska risker.

Vinsttillväxten har som tidigare nämnt haft en CAGR på 13% per år och omsättningen på 9,5% per år. Om jag i en vinstbaserad DCF-kalkyl räknar på en tillväxt de kommande 10 åren med 4% per år och förväntad årlig avkastning på 12% som slår marknaden så får jag ut ett rimligt pris på AcadeMedias aktie idag på SEK 56, motsvarande en undervärdering med 15%.
Om jag istället räknar en egen kassaflödesbaserad DCF-kalkyl antar en tillväxt på 0% per år med en förväntad årlig avkastning på 12% och ett slut-P/FCF på 8x så får jag, justerat för kassa och långfristiga skulder, ut ett målpris på SEK 75,6, motsvarande en undervärdering med 37%.

FASTGraphs har nyligen lagt till grafer för utländska aktier, och här hittar man även AcadeMedia. Här ser vi en vinstgraf från 2017 till 2025 (där sista två åren utgörs av analytikerestimat). Jag kan se att bolaget har haft en årlig vinsttillväxt sedan 2017 på ca 8% per år vilket enligt Peter Lynch’s formel för värdering (P/E=G) motsvarar ett rimligt P/E på 15x (orange linje). På den nivån handlades bolaget dock bara under en period 2020, annars har man i snitt handlats för P/E 12,16x under den angivna perioden (blå linje). Vi kan se att den svarta prislinjen fluktuerat runt den blå snitt-linjen men att den nu dykt en bra bit under denna till ett blended P/E på 7,82x, trots att estimaten pekar på tillväxt de kommande åren. Skulle AcadeMedias aktie återgå till sitt snitt-P/E på 12,16x under 2023 enligt denna graf skulle det motsvara en prisökning på +53%.

Slutsatser

AcadeMedia är Sveriges största privata utbildningsbolag med en samhällsviktig funktion då deras utbud innefattar framförallt förskola, grundskola och gymnasieskola men även vuxenutbildning. Man tänker att detta skulle utgöra en väldigt recessionssäker verksamhet med bred moat men det finns enligt bolaget själva även en konjunkturrelaterad risk i form av lägre skolpeng från staten. Dessutom ställs verksamheten inför vissa krav från politiken att upprätthålla en mycket säker balansräkning och viss politisk risk finns relaterat till eventuella vinstbegränsningar i framtiden. Det är inte heller en jätteskalbar verksamhet men bolaget har vägt upp detta med förvärv som ökat både omsättning och marginalerna det senaste årtiondet samt en politisk spridning till Norge och Tyskland för att sprida ut den politiska risken.

Finansiellt så motsvarar AcadeMedia vad man kan förvänta sig av ett bolag med denna typ av regleringar över sig. Omsättning och vinst har sett mycket god tillväxt de senaste 10 åren och bolaget är ordentligt kassaflödesgenerativt. Skulderna utgörs till 80% av leasingskulder relaterade till exempelvis verksamhetsnödvändiga fastigheter och hela skuldsättningsgraden ligger på en bra nivå i förhållande till bolagets fria kassaflöde.

Det fria kassaflödet används enligt bolagets utdelningspolicy framförallt till att säkra balansräkningen, investera i den egna verksamheten och genomföra förvärv. Överskottet, med mål om 30% av resultatet efter skatt, används i dagsläget framförallt till att finansiera en utdelning som mer än väl täcks och har tillväxtpotential på såväl vinst- som kassaflödesbas.

Personligen så ser jag AcadeMedia mer som en samhällsfunktionsaktie än en produktionsaktie, vilket gör att jag vill köpa den till ett bra pris med god marginal på uppsidan. Med ett nuvarande P/E på 9,8x och ett P/FCF på bara 2,46x så tycker jag att aktien, baserat på senaste årens produktion, handlas väldigt attraktivt oavsett vilken värderingsmetod jag använder. Jag började själv köpa in AcadeMedia runt 50 SEK och kommer fortsätta att bygga en position och eventuellt snitta ned mitt genomsnittliga anskaffningsvärde så länge aktien handlas runt dessa nivåer.

Var medveten om att investeringar i aktier, fonder eller andra värdepapper alltid är förenligt med ett risktagande där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. Investera därför aldrig mer pengar än du är beredd att förlora. Ingenting som läses på den här bloggen ska ses som direkta köp- eller säljrekommendationer. Dr. Dividend uppmanar alla läsare till att göra sin egen grundliga efterforskning innan eventuell sådan handel.

För full transparens: Dr. Dividend äger själv för närvarande aktier i AcadeMedia AB (Stockholm Mid Cap: ACAD) och är dessutom tidigare elev i en av företagets verksamheter.

Vad tycker du om AcadeMedia? Är det för bra för att vara sant eller finns här politiska eller företagsrelaterade risker som jag missat? Kommentera gärna nedan!

Om du vill vara med och påverka vilka bolag jag analyserar i framtiden får du gärna skicka ett förslag här.

Klicka här för att prenumerera på bloggen och få information om nya inlägg och andra uppdateringar.

Externa Länkar

Kvalitetsaktiepodden, troligtvis min absoluta favoritpodd om svenska börsen, tog senast upp AcadeMedia i ett avsnitt i oktober efter Q1. De tar upp en del kortsiktig oro för bolaget men är också positiva på längre sikt. Här under kan du lyssna på avsnittet på Spotify.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *