Aktieanalys: Trelleborg AB (Stockholm Large Cap: TREL B)

Industribolaget Trelleborg AB har blivit en het potatis i mina investerarkretsar på senare tid. Jag tycker att jag hör talas om bolaget både privat och i bloggsammanhang då de tydligen ska vara ett av de få bolag i Sverige som genomför ett riktigt aktieåterköpsprogram med målet om att minska de utestående aktierna och konsolidera aktieägarna samtidigt som de har utdelningstillväxt… kan det vara en riktig svensk compounder ni har hittat åt mig här? Stort tack till bland andra Linus för tipset! Om du vill vara med och påverka vilka bolag jag analyserar i framtiden så skicka gärna ett förslag här.

Företagsbakgrund

Trelleborg AB (Stockholm Large Cap: TREL B) är ett industribolag inom polymerteknik som tillverkar lösningar för att täta, dämpa och skydda kritisk utrustning hos andra tillverkares produkter. Bolaget startades som Trelleborgs Gummifabrik 1905 och har handlats på aktiemarknaden sedan 60-talet. I dagsläget är bolaget verksamt i 48 länder och har över 21 000 anställda. Om man ser över bolagets produktportfölj på deras hemsida så påminner de mig om ett 3M i mångsidighet (både avseende sektorer och produkter) men med mer fokus på lösningar inom stor industri och infrastruktur. Produkter innefattar bland annat vibrationsdämpande lösningar för bland annat tåg och flyg, inkapslingar och bullerdämpning för fordon, tätningar och lager för bland annat fartygsindustrin, belagda vävar, formgodskomponenter, kabel- och rörtätningslösningar, tunneltätningar och slitageskydd.

Bolagets intäkter delas framförallt upp i två stora segment; Trelleborg Industrial Solutions (47% 2022) och Trelleborg Sealing Solutions (52%). Båda dessa segment är vinstdrivande och växande med förstärkta vinstmarginaler de senaste 3 åren.

Jag har inte kunnat hitta att Morningstar eller något annat analysinstitut bedömt någon ekonomisk moat för bolaget och det är jättesvårt för mig att göra någon djupgående bedömning då jag inte har personlig kännedom om deras produkter; jag kan tänka mig att detta är en bransch som är svår att ta sig in i som ny och som kräver ett viss mått av industrimässigt nätverkande och kontrakterande, samtidigt som produkterna sannolikt inte är unika och det finns gott om liknande bolag på marknaden (ex. amerikanska Parker-Hannifin, tyska Continental, svenska SKF med flera). Sannolikt skulle en ekonomisk moat ligga relativt smalt.

Finanser

Trelleborgs omsättning de senaste 10 åren har stigit från SEK 22,5 miljarder 2014 till SEK 30,1 miljarder 2022 i en kontinuerligt stigande trend fram till pandemin 2019 då denna börjar stagnera. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten har varit +3,3% per år.

Vinsterna har under samma period ökat från SEK 2,2 miljarder 2014 till SEK 3,4 miljarder 2022, med en genomsnittlig årlig tillväxt på +4,9%. Över tid syns här en mer tydlig kontinuerligt ökande trend, avvikande från den flacka omsättningen under pandemiåren vilket talar för förbättrade marginaler under den här perioden. Vinstmarginalen har legat på runt 9-10% före pandemin och 10-11% under pandemin.

Bolagets fria kassaflöde (beräknat som inkomster från den operativa verksamheten – Capex, före eventuella förvärv) har också stigit över årtiondet från SEK 1 miljard 2013 till SEK 2,7 miljarder 2022 med en trend som liknar den för vinsten. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på +10,3% per år med en kassaflödeskonversionsgrad som del av vinsten som varierat kraftigt men de flesta år legat mellan 67-86%, marginellt lägre senaste åren som dock vägts upp av både större vinst och kassaflödesresultat. Detta innebär att en stor del av den producerade vinsten många år är i form av likviditet som kan användas för att utveckla bolaget, genomföra förvärv och ge tillbaka till aktieägarna, och att detta kassaflöde växer över tid.

Trelleborgs långfristiga skulder uppgår till SEK 10,1 miljarder, vilket kan jämföras med snittet av producerat kassaflöde de senaste 5 åren för att ge en skuldsättning på ca 3,37x fritt kassaflöde, vilket är en mycket hälsosam skuldsättningsgrad för ett industribolag i min mening. Jag har inte hittat siffror för hur mycket av detta som utgör leasingskulder för fabriker, etc. Kassa och kassaekvivalenter uppgår till SEK 2,4 miljarder.

Enligt GuruFocus har Trelleborg AB en viktad kapitalkostnad (Weighted Average Cost of Capital; WACC) på bara 0,73% vilket kan jämföras med avkastning på kapital (Return on Invested Capital; ROIC) på 6,03%. Detta innebär att bolaget producerar mer i avkastning än kostnaderna för det investerade kapitalet vilket leder till värdeskapande.

Trelleborg har i dagsläget inget kreditbetyg från någon av de stora kreditinstituten.

Aktieåterköp och Utdelning

Kassaflödet som genereras från Trelleborgs verksamheter ges till stor del tillbaka till aktieägarna i form av såväl aktieåterköp som utdelningar.

Aktieåterköpsprogrammet påbörjades effektivt 2022 och under de senaste två åren har antalet aktier sjunkit från 271 miljoner till 254 miljoner, en sänkning med 6,3% över två år. I april 2023 sa man att där finns ytterligare mandat att köpa tillbaka aktier för upp till SEK 5,5 miljarder, motsvarande 7,7% av alla utestående aktier till nuvarande aktiepris. Det glädjer mig verkligen att se ett svenskt bolag som anammar den här typen av värdeskapande och jag hoppas att de kommer att kunna fortsätta med liknande i framtiden.

Förutom aktieåterköp så delar Trelleborg även ut en successivt växande utdelning. Denna delas ut en gång per år och har vuxit från SEK 3,75 2014 till SEK 6 2022 och motsvarar idag en direktavkastning på 2,3% på rådande aktiekurs om SEK 263. Utdelningen kostar bolaget SEK 1,63 miljarder årligen och ger en utdelningsandel av vinsten som idag ligger på ca 46% och 60% av fritt kassaflöde, i enlighet med bolagets utdelningspolicy om att dela ut 30-50% av nettoresultatet per år. Tillväxten har varit ganska långsam de senaste åren, troligtvis dels på grund av ett missat år under Covid (utdelningen ställdes in 2019) men aktieåterköpen borde facilitera möjligheten till ökande utdelningsmöjligheter i framtiden om kassaflödet kan bibehållas. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) har varit:

 • +2,9% per år de senaste 3 åren.
 • +4,8% per år de senaste 10 åren.

Värdering

Här har jag alltså ett bolag med ökande omsättning, vinst och fritt kassaflöde som ser till att skapa mervärde för mig som potentiell aktieägare genom såväl aktieåterköp som årligen ökande utdelningar, fantastiskt! Men, det innebär inte att jag är villig att betala precis vad som helst för den här framtida potentiella avkastningen.

Trelleborgs B-aktie handlas idag till SEK 263, vilket motsvarar ett P/E på 19,4x. Inte absurdt högt på något vis, men ganska mycket högre än snitt-P/E de senaste 10 åren på 16,82x. Priset i förhållande till fritt kassaflöde (P/FCF) ligger på 24,7x vilket är ännu högre.

I en diskonterad kassaflödesanalys (DCF) antar jag en fortsatt kassaflödestillväxt i något lägre takt än bolaget gjort de senaste 10 åren på 7% per år (motsvarande en fördubbling på 10 år) med ett slut-P/FCF på 18x, en generös värdering i min mening. Om jag diskonterar för 12% förväntad avkastning per år för att slå marknaden så får jag ut ett rimligt pris på Trelleborgs aktie idag på ca SEK 205, motsvarande en övervärdering på 28,2%, och då upplever jag ändå inte att jag diskonterat för en jättestor säkerhetsmarginal. Om jag i en diskonterad vinstanalys antar samma tillväxttakt (vilket är högre än bolaget gjort historiskt de senaste 10 åren) och avkastning så får jag ut ett rimligt pris på SEK 189. Trelleborgs aktie ser alltså dyr ut i förhållande till sina resultat enligt dessa kalkylmetoder.

DCF-analys. Bortse från de grå informationsfälten längst upp där siffrorna inte är helt uppdaterade. De är automatiskt tagna från Google Finance och påverkar inte kalkylen.

Om jag ser till FASTgraphs så målar de upp en liknande bild. I bilden nedan kan man se Trelleborgs vinstresultat de senaste 20 åren plus analytikerestimat för 2023-2025. Vinsttillväxten över tid har varit +8,38% per år, vilket ger ett rimligt P/E enligt Peter Lynch’s formel P/E=G på ungefär 15x, motsvarande den orange linjen. Över de senaste 20 åren så har bolaget i snitt handlats till P/E 13,82x, motsvarande den blå linjen. Jag har även lagt till en rosa linje som motsvarar snitt-P/E senaste 10 åren på 16,59x.

Om man följer den svarta prislinjen historiskt så kan jag för det första se att bolaget är cykliskt, såg stora motgångar i samband med förra lågkonjunkturen och handlades ned kraftigt P/E-mässigt (dels sjönk den orange vinstlinjen och dels den svarta prislinjen relativt den orange under 2006-2008). Jag kan även se att det historiskt sett är relativt få gånger som bolaget handlats upp över de orange- och rosa linjerna men att priset idag (där den svarta linjen slutar) ligger relativt högt över snittvärderingslinjerna. Detta säger mig att bolaget idag värderas till historiskt höga nivåer, ett tecken på övervärdering.

Slutsatser

Det är fantastiskt roligt att få ett läsartips om ett bolag som passar den process som jag skriver om här på bloggen, och Trelleborg ser för mig ut som ett fantastiskt välskött och intressant bolag!

Företaget är experter på vad de gör, har en lång histora bakom sig och påvisar en trend av stabilt stigande omsättning, vinst och kassaflöde över lång sikt. Detta kassaflöde används förutom till bolagets egna utveckling även till ökat mervärde för aktieägarna genom en stigande utdelning och, sedan ett par år, även regelbundna aktieåterköp. Dessa aktieåterköp kommer att hjälpa bolaget att öka sina vinster och kassaflöden per aktie vilket på sikt driver aktiepriset i en stigande trend. Mindre antal aktier på marknaden kommer även att skapa färre aktier att dela ut utdelning till, vilket faciliterar möjligheten till att fortsätta öka denna över tid.

Alla investeringar har sina risker, och hos Trelleborg kan jag identifiera åtminstone tre saker som står som nackdelar vid en eventuell investering: för det första är bolaget cykliskt (vilket i och för sig aldrig har hindrat mig från att investera tidigare), för det andra så har utdelningstillväxten varit låg och sjunkande (vilket kan komma att förbättras med samtidiga aktieåterköp). Slutligen så handlas bolaget idag till en dyr värdering baserat både på prestation och sin egen prishistorik.

Dagens pris på aktien gör att jag avstår från att investera just nu men detta är definitivt ett bolag som jag kommer hålla koll på framöver och lägga en slant i när jag tycker att priset motiverar det. Mitt personliga målpris för Trelleborgs aktie hamnar därför i dagsläget runt SEK 190-210.

Var medveten om att investeringar i aktier, fonder eller andra värdepapper alltid är förenligt med ett risktagande där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. Investera därför aldrig mer pengar än du är beredd att förlora. Ingenting som läses på den här bloggen ska ses som direkta köp- eller säljrekommendationer. Dr. Dividend uppmanar alla läsare till att göra sin egen grundliga efterforskning innan eventuell sådan handel.

För full transparens: Dr. Dividend äger inte själv för närvarande aktier i Trelleborg AB (Stockholm Large Cap: TREL B).

Hur tänker du kring Trelleborg? Har jag missat något i min analys? Kommentera gärna nedan!

Om du vill vara med och påverka vilka bolag jag analyserar i framtiden får du gärna skicka ett förslag här.

Klicka här för att prenumerera på bloggen och få information om nya inlägg och andra uppdateringar.

11 reaktioner på ”Aktieanalys: Trelleborg AB (Stockholm Large Cap: TREL B)”

 1. Hej! Ännu en väldigt intressant analys där jag lärde mig mycket! Jag ville bara fråga, baserat på dina strategidelar beskrev du mycket av det du letade efter när det kommer till vallgravar. I denna analys, även om du drog slutsatsen att vallgraven är liten eller inte särskilt betydande, överväger du i slutändan att köpa företaget, förutsatt att det når det mål du beräknat. Kan du kommentera det lite? Dessutom, om det inte är för mycket begärt, kan du kommentera om du har någon preferens mellan DCF eller rabatterade vinster och varför? Tack för mycket bra innehåll!

  1. Hej Vasco! Tack för mycket bra frågor! 😀

   Den ultimata aktien för mig skulle ju vara en aktie med monopol, oändligt hög tillväxt (omsättning, vinst, kassaflöde), skuldfritt och som använder en stor del av kapitalet till regelbundna aktieåterköp och utdelningar. Dessutom ska ett sånt bolag gärna vara helt oupptäckt och därmed handlas till kalaspris enligt alla värderingsformer.
   Något sånt har jag aldrig stött på (kanske det skulle kunna förekomma i en lågkonjunkturs kapitulationsfas om ens då?), oftast får jag nöja mig med att ett bolag faller väl inom vissa siffror jag tittar på och kanske lite mindre väl inom andra och ha det i åtanke när jag går in i och följer en position (hur mycket säkerhetsmarginal vill jag ha? vilka risker ser jag som jag ska hålla ett extra öga på?)

   När det kommer till vallgravar så brukar Morningstar klassa bolag som att ha bred, smal eller ingen vallgrav. En bred vallgrav är ganska ovanligt och kräver egentligen att bolaget är monopolistiskt eller ett ”tullvägsbolag” i Warren Buffetts termer (att väldigt många exponeras för ett bolag direkt eller indirekt, tänk exempelvis Visa/Mastercard). Andra exempel på breda vallgravar är bolag som är verksamma i branscher som är extremt svåra att starta upp i (exempelvis amerikanska järnvägar), har extremt utbyggda nätverkseffekter, ett extremt kraftigt varumärke (ex. Coca Cola) eller något annat som utmärker den på motsvarande vis. Apple blev nyligen uppgraderad från smal till bred vallgrav på grund av sina integrerade prenumerationsserviceprodukter, som ett annat exempel.
   De flesta bolag hamnar någonstans i att ha en smal eller ingen vallgrav, och även om det är bra om den är bred så betyder det inte att jag tycker en smal vallgrav är insignifikant, eller att bolag med smal eller ingen vallgrav inte kan ha andra kvaliteter som kan vara värda att investera i 🙂 Se stycket ovan.

   När det kommer till värderingar så brukar jag kombinera vanlig hederlig skattning av P/E och P/FCF (inklusive FASTgraphs-verktyget), diskonterat kassaflöde (DCF) och ev diskonterade framtida vinster (DFE). Helst vill jag göra samtliga analyser och försöka skapa mig en helhetsbild av vad jag med konservativa estimat förväntar mig av vinst och kassaflöde och vilken säkerhetsmarginal det ger men även sätta det i relation till hur bolaget har värderats historiskt (råvarubolag är exempelvis ofta undervärderade pga prisfluktuationer och kalkylerna kommer visa att de nästan alltid är billiga). Men jag skulle definitivt säga att fritt kassaflöde väger tyngre i min bedömning; det är svårare att bokföringsmässigt manipulera än vinsterna och står för vilka pengar bolaget har att röra sig med (för utveckling, förvärv, aktieåterköp och utdelning, som ju är det jag är ute efter i slutändan). Vinsterna innehåller även en del upp-/nedskrivningar och andra mer illikvida värden.
   Sen är alla kalkyler förenliga med många felkällor och skattningar och kräver förståelse för deras svagheter samt övning (dålig statistik in, dålig statistik ut) – de är absolut ingen sanning men kan ge en fingervisning! 🙂

   Hoppas du fick de svar du var ute efter! Trevlig helg! 😀
   Dr. Dividend

   1. Tack så mycket för ett mycket utförligt svar! Sammanfattningsvis ville jag bara ha din kommentar om vallgravens relevans och om det i och för sig skulle vara tillräckligt för att kassera ett företag, och jag fick mitt svar 🙂 Jag har lärt mig mycket med din analys och försökte bara börja leta in i dem själv. Jag tittade på gurufocus och insåg att de har ett DCF-verktyg som kan användas. Är lite skeptisk eftersom den verkar vara tillgänglig gratis, så jag är osäker på vad som är haken med det 🙂 Jag försökte beräkna för Trelleborg bara för att se om jag skulle nå ett liknande verkligt värde som du gjorde, med tanke på FCF. Resultatet är ett fair value som ligger på cirka 130kr, vilket är betydligt mindre än vad du beräknade. Jag antar att detta har att göra med de antaganden de gör för tillväxt och terminal fas. Har du använt det här verktyget? Jag läste i din strategiartikel att du använder Borsdata för din svenska marknadsanalys istället. Tack så mycket än en gång!

    1. Hej Vasco!

     För DCF använder jag prenumerationstjänsten från EverythingMoney för amerikanska bolag, för övriga har jag konstruerat min egen kalkyl som jag har bild på i några av aktieanalyserna 🙂 Börsdatas ”DCF”-verktyg är mer av ett Discounted Future Earnings (DFE)-verktyg, eftersom man skriver in vinsttillväxt och inte kassaflödestillväxt. Dessutom tycker jag att börsdata är något oklara i sin rapportering om Fritt Kassaflöde då de beräknar det som *Kassaflöde från löpande verksamhet (Operativt Kassaflöde) – kassaflöde från investeringsverksamhet*. Den allmänna formeln för FCF är *Kassaflöde från löpande verksamhet – CapEx* (egentligen ”kostnader för materiella anläggningstillgångar”). I vissa fall blir det ganska grava skillnader beroende på hur man räknar (exempelvis förvärv som i min mening inte ska plockas bort från det operativa kassaflödet) och i de fall jag kan så räknar jag om i mina analyser, annars uppger jag hur FCF är beräknat. Jag har aldrig testat GuruFocus DCF-verktyg ännu tyvärr, men ska kika närmare på det 🙂

     Jag är inte jätteförvånad över att du får låga fair value. Man får komma ihåg att DCF dels utgår från senaste årets FCF (antingen rullande 12 månader eller senaste årsrapporten) vilket innebär att det skiftar över tid i takt med att bolaget ger ut nya rapporter (och om bolaget gör extra dåligt ifrån sig vid något enskilt tillfälle så kan startpunkten för tillväxten/diskonteringen bli väldigt låg). För det andra så är kalkylen just en kalkyl och är väldigt beroende av vad man lägger in för estimat. Om man beräknar för 20% tillväxt så kommer allt se billigt ut, om man räknar med -5% så kommer allt se dyrt ut. Jag brukar tycka om att leka runt lite med mina siffror och testa olika för att se ungefär hur mycket som krävs för att motivera dagens pris, samt förstås att värdera många olika bolag. Övning ger färdighet!

     Överväger att släppa en genomgång av DCF-analys för de som är intresserade så småningom, men är inte riktigt färdig med upplägget för det ännu 😉

     Trevlig söndag!
     Dr. Dividend

     1. Tack för att du återigen svarade så tydligt och så snabbt! Jag såg faktiskt DCF-videon som du lade upp i din strategiartikel, men jag har inte kollat ​​excel-filen som de förmodligen distribuerade. För att vara ärlig så blev jag lite överväldigad av det och det är därför jag kollar alternativen med redan befintliga verktyg och minimerar risken för att mata in felaktiga data ovanpå uppskattningarna. Men jag antar att jag bara måste lägga det bakom mig och öva! Tack!

 2. Tack för en mycket bra analys!
  Tycker det känns som ett väldigt spännande företag.

  Om man ska tänka otroligt långa tidsperspektiv, typ 20-30 år:
  -Hur ska man tänka med risker för hälsa/miljö? Företaget håller ju på med olika tätningar och där tänker man ju spontant på tunneln i Hallandsåsen och Rhoca-Gil som visade sig vara kraftigt carcinogent (jag är lite för ung för att komma ihåg det men google är ens bästa vän). Även olika tätningar kan ju bli problematiskt. Det är inte så många år sedan asbest ansågs som en fantastisk produkt att täta och isolera med. Det finns ju därför alltid en underliggande risk att det skulle visa sig att ett material företaget jobbar med är farligt. Det vi idag tror är ofarlig kan mycket väl visa sig vara morgondagens ddt. Tycker du man bör fästa stor vikt vid att det när som kan brisera en potentiell skandal och kanske väva in det i en analys av ett företag??

  Sen tänker man ju lite på det här med plast. Jag tror de flesta är överens om att vi över tid måste bli av med vårt oljeberoende och ett företag som jobbar så mycket med plast och gummi (gummi är ju också en rätt smutsig bransch) för tätningar måste ju anpassa sig och hittar mer hållbara alternativ så småningom. Det blir ju exakt samma som bilindustrin, det känns som att Trelleborg över sikt måste ”miljösäkra” sina produkter så det håller i hundra år till.

  Vad har du för tankar om såna här frågor, potentiell miljöskada och även branscher som måste släppa sitt oljeberoende? Dels kanske tankar om Trelleborg i sig men även generellt??

  1. Hej Linus! Tack för din kommentar, hoppas du tyckte om analysen! 🙂

   Personligen och privat är min åsikt förstås i linje med din; jag tycker givetvis att man bör värna om folkhälsan och miljön med etiska och gröna produkter. Men det är ingenting jag reflekterar särskilt mycket över när jag investerar.

   Jag har funderat en del kring detta och landat i två saker; för det första så kan man vrida nästan vartenda bolag man vill till någonting negativt. Tobak och olja är ju uppenbara men är det okej att tjäna pengar på andras illabefinnande genom att äga läkemedels- och medicintekniska bolag? Hur är det med miljöpåverkan av byggbranschen? Transporter av produkter som är producerade på andra kontinenter? Exploatering av arbetskraft för så billig peng som möjligt (både utomlands men även exempelvis kampen mot fackorganisationer i USA)? iGaming-bolag har blivit väldigt populärt i Sverige… Jämför du samtidigt sådana här bolag med till exempel börsnoterade vindkraftsparker (som är gröna men ju iofs förstör ekosystem och avger buller) så blir det förstnämnda en god ekonomisk investering medan det sistnämnda närmare ett välgörenhetsbidrag i en bransch där många bolag inte är vinstdrivande och belastade med kraftiga skulder som vi som investerare då hjälper att betala av.

   För det andra så tror jag att vi ser skiften i var goda investeringar ligger när det du efterfrågar blir mer och mer tvingat via statliga subventioner/sanktioner och förändrade konsumentbeteenden. Om Trelleborg skulle tampas med de utmaningar du beskriver så måste de ändra sin verksamhet för att bibehålla/öka lönsamheten och din avkastning, annars kommer du tröttna/bli orolig och gå ur som investerare. Om ”skadande” branscher inte accepteras så kommer bolagen att förändras eller successivt bytas ut mot bolag med bättre omvärldspåverkan i fonder och portföljer för att ge bättre lönsamhet till investerare. Och jag anser inte att detta är något jag kan påverka genom vart jag placerar mina småpengar idag, det måste komma inifrån bolagen och ovanifrån.

   Mitt mål med min portfölj är att tjäna pengar, och det gör jag genom att investera i stabila och lönsamma bolag oavsett vilken bransch de är verksamma inom, vilket jag kan läsa i rapportsiffrorna. Lustigt är att jag själv hade en mental gräns vid vapentillverkare tidigare tills en bekant berättade för mig att Smith & Wesson gör de bästa jaktvapnen i världen; allt handlar om perspektiv och alla får dra sin gräns. Sen separerar jag det mot min privata förhoppning om att en del av dessa bolag i framtiden förändrar sin verksamhet eller går sämre så att de faller ur portföljen på sikt. Vi får se om de två inställningarna konvergerar någon gång under min livstid 🙂 och vill jag samtidigt göra gott i världen så finns många fina välgörenhetsorganisationer man kan donera till.

   Trevlig helg!
   Dr. Dividend

   1. Tack för en trevlig kommentar!
    Tycker det känns som att vi håller med varandra här. Jag är inte jätteduktig på att undvika ”kontroversiella” branscher när jag investerar utan försöker göra min samhällsnytta på andra sätt genom att t.ex. äta mer vegetariskt och undvika flyg. Jag har t.ex. ett relativt stort (för min ringa portfölj) innehav i Lockheed Martin…

    Jag känner att jag var lite otydlig i min frågeformulering så jag ska försöka ställa frågan på ett lite mer tydligt sätt för det vore verkligen spännande att höra dina åsikter om den här frågan:
    Min fråga handlar om såna här scenarion med miljöskandaler är något du aktivt tar hänsyn till och prisar in när du gör en analys av ett företags motiverade värde. I vissa företag, t.ex. Lundin oil och Trelleborg finns ju risk att en miljöskandal ska brisera. Då är det mycket troligt att aktien kommer sjunka. Exempel är ju BP. När deras oljerigg gick sönder 2010 sjönk aktien av mycket förklarliga skäl. Risken för skandaler som dessa får dessutom anses vara ordentligt mycket större i vissa branscher än andra.
    Är den här risken något du aktivt ”bakar in” när du värderar ett företag? Om vi tar ett räkneexempel:
    -Man hittar företagX som likt Trelleborg sysslar med tätningsmedel.
    -Utifrån ENBART de ekonomiska aspekterna med vinst/aktie, utdelning, kassaflöde osv kommer du fram till ett motiverat värde på 250kr/aktien för företagX.
    -Men det finns alltid en risk att en miljöskandal drabbar företaget, t.ex. att det visar sig att deras tätningsmedel förgiftar skogen och att de blir stämda för detta.
    -Sätter du då din ”riktkurs” (kursen där du känner dig bekväm att köpa företaget) på 250kr vilket ju är det ekonomiskt försvarbara eller sänker du riktkursen till vi säger 200 (lägre än det rent ekonomiskt motiverbara värdet) för att ha en ”buffert” ifall en skandal skulle ske? Om då en stämning kommer och aktien sjunker till 220 i kölvattnet är det ju lugnt. Du prisade in att något sånt här skulle ske.
    -Dvs, har du ”inprisat” risker för stora skandaler i analysen av dina företag eller ignorerar du dessa risker och tittar enbart på det faktiska värdet utifrån t.ex. kassaflöden, vinstmarginaler osv?

    För övrigt, det här behöver inte bara handla om miljön. Om jag förstått rätt kanske 3m kommer få ett superstort skadestånd för sina hörselskydd och även detta riskerar ju sänka aktien som för övrigt redan nu tagit stryk av detta. Och Ericsson har sina IS-affärer. Alla företag har risker för skandaler, är det något att försöka ”prisa in”?

    Min fråga om Trelleborg och olja är lite samma sak:
    -Man vill ju gärna investera i företag som kommer vara lönsamma ”för all framtid”. Investor t.ex. känns ju som att deras affärsmodell kommer hålla även om 20år så det känns ju tryggt över tid. Och vissa företag kommer kanske bli alltmer relevanta. Vi blir allt äldre–>känns ju inte helt otippat att behovet av hjälpmedel som rullstolar går upp i framtiden.

    Men vi VET däremot att inom de närmsta 50 åren kommer vi behöva bli av med oljan.
    -Därmed vet vi ju redan nu att Trelleborg kommer inte kunna fortsätta som de gjort utan måste anpassa sig genom att strypa sitt oljeberoende. Samma sak med bilindustrin–>i långa loppet MÅSTE Ford, Volkswagen och alla andra gå över till elbilar, vi kan med säkerhet förutsäga att deras affärsmodell med bensinbilar inte kommer överleva tills jag går i pension.
    -Och här finns ju en risk att Trelleborg kanske inte klarar omställningen utan blir utkonkurrerade. I bilindustrin är det kanske inte heller säkert att Ford kommer klara omställningen, survival of the fittest vilket du själv är inne på i din kommentar
    -Är DETTA, dvs att företaget inom en snar framtid MÅSTE revidera stora delar av sin verksamhet, t.ex. för att de är beroende av olja, något du tar med i en analys av ett företag? Vi vet ju att hela branschen Trelleborg är inom kommer genomgå ett stålbad och det finns ju då en risk att Trelleborg kommer ta stryk av detta

    Å ena sidan känns det som att man borde ta sig en funderare på detta, om man handlar i kontroversiella branscher (vapen, olja, gruvor) kommer det ju förr eller senare hända något som kan få kursen att kollapsa så då är det alltid bra att ha det inprisat.
    Samtidigt sker det extremt sällan, såpass att såna här händelser som jag talar om (ddt, Rhoca-gil, BP och oljeutsläppen) kanske får gå under ”shit happens”-kategorin. Det kanske rent av finns en risk att det här inprisandet gör att jag aldrig vågar köpa in mig i ett företag alls. Alla industriföretag får plötsligt så mycket ”buffert” tillagt till sitt motiverade värde att de aldrig kommer komma ner i värdena som jag känner är OK.
    Så länge man har en diversifierad portfölj borde det vara lugnt även om något sånt här sker en gång på 20år. Det vore ju konstigt att t.ex. i kryssningsbranschen har inprisat risken för en massiv förlisning för att Titanic inträffade för hundra år sen och det i teorin kan ske igen.

    Lång kommentar, men vore spännande att höra dina tankar.
    Önskar dig en trevlig helg 🙂

    /Linus

    1. Tack för din jättelånga kommentar Linus! 😀 Det roligaste med att blogga är att ha engagerade läsare och att vi kan ha den här typen av diskussioner, det tycker jag är jättevärdefullt! 🙂

     Det känns som att din fråga här är lite tvådelad och jag ska svara så gott jag kan, en del kommer jag referera till mitt förra svar också.

     – För att svara på din första fråga, om jag tar höjd för riskabla verksamheter/risker för skandaler, så är mitt svar ett väldigt svenskt ”Ibland”. Men oftast inte om siffrorna stämmer. För mig faller detta inom kategorin ”Konsten att Investera”. Jag har pratat en del om risker i mina inlägg ”Måste man slå marknaden?” och ”Varför jag aldrig kommer belåna portföljen”. Alla aktier är förenliga med risker, och att investera i en ensam aktie är egentligen en väldigt utsatt position för ens pengar, oavsett aktien. I vissa fall räcker det med att en fabrik brinner ned så är det kört, och här måste varje investerare ställa sig frågan vilka och hur mycket risker man vill exponera sig för och hålla koll på de riskerna när man väl investerat. Bara att du tänker i de här banorna tror jag ger dig ett stort försprång jämfört många andra! 🙂

     Samtidigt kan man vända på det och se skandaler/motgångar som möjligheter också, under förutsättning att bolagen i fråga är ekonomiskt robusta nog att klara av dem (och att man som investerare har läst på och kan bedöma detta). Marknaden tenderar i de här lägena att överreagera och sälja av väl kraftigt. BPs aktie, som du tog som exempel, har genererat (med utdelningar) +5,73% per år sedan 2011 efter oljeskandalen. Hade man köpt på botten hade man gjort +7,6% per år tills idag (det slår inte marknaden, men det är 100+% över ett årtionde). CVS, som jag skrivit mycket om i mina månadsrapporter och har köpt senaste halvåret, har fått ta mycket stryk av framförallt stämningar för opioidepidemin. Nu kom ett settlement i januari att bolaget måste betala $5 miljarder över 10 år för att reda ut detta, vilket låter som jättemycket pengar tills man inser att de drog in $17 miljarder i kassaflöde under Q1 i år. 3M, som jag för övrigt precis plockat upp i portföljen också, handlas till P/E som ligger nästan 50% under snittet för såväl 20, 10 som 5 år, så här finns en stor säkerhetsmarginal även om de också åker på skadestånd och jag tror inte att man kommer låta denna bjässe gå under. Ericsson äger jag gladeligen också på de här nivåerna även om jag vet att marknaden hatar dem emellanåt. Jag är ute efter bra verksamheter till bra pris, inte vad marknaden tycker bäst om just nu, sånt vänder när resultat skiner igenom på ett eller annat sätt 🙂 Med det sagt, ju mer säkerhetsmarginal man kan få desto bättre men alla aktier som sjunker gör det inte bara av sentiment, vissa har ju en sviktande ekonomi i botten också (jag kommer exempelvis inte hoppa på SBB som jag har uttryckt min oro om under ganska lång tid nu, även innan de föll i pris). Dessutom håller jag en ganska stor portfölj med många innehav för att inte få alltför stor exponering för enskilda case och diversifierar mig även till annat som inte har uppenbara kortsiktiga motvindar också 🙂

     – Sen tänker jag i all välvilja utmana dig lite angående det andra stycket i din frågeställning. VET vi verkligen att vi kommer bli av med oljan? I Sverige är vi av en åsikt men globalt finns det gott om aktörer som skulle göra allt i sin makt för att motsätta det. Olja används dessutom till en lång rad produkter som inte bara är utsläppande bränsle såsom plaster och kemikalier som är nödvändiga i många industrier. MÅSTE vi göra oss av med ALLT som släpper ut koldioxid och är miljöskadligt, och hur kommer det att se ut i mindre ekonomiskt fördelaktiga delar av världen som inte har råd med exempelvis elbilar vitt och brett? Eller handlar det mer om att vi måste lära oss ta hand om vårt avfall och hitta en balans? (och hur bra investeringsposition kommer sådana lösningar i så fall att utgöra?). Är de ultimata lösningarna på de här problemen ens uppfunna ännu? På 2000-talet pratade alla om Internet som nästa stora grej, och alla bolag med ”.com” i namnet värderades upp till P/E 40-50-60x på rent sentiment. Detta kraschade i en enorm bubbla, men de hade samtidigt rätt i att Internet blev nästa stora grej (här tänker jag på hur man pratar om elbilar, AI, crypto och miljö idag).

     Utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv så tror jag inte att dessa frågor är så svartvita som media ofta vill projektera dem, i synnerhet inte ur ett globalt perspektiv, och jag tror det kommer att gå betydligt långsammare än vi anar. Och som jag skrev i mitt förra svar så kommer de bolag som är starka att anpassa sin verksamhet allteftersom förändringarna tar vid, övriga kommer jag successivt märka inte levererar enligt mina förväntningar och förr eller senare så når de en gräns då jag säljer.`Därför har jag inga problem med att äga bolag inom olja, tobak, läkemedel, industri, betting eller något annat politiskt/socialt kontroversiellt men jag kommer förstås att ha koll på vad som händer i verksamheterna. Och det menar jag ur rent investeringsperspektiv, mina personliga åsikter om samhällsutveckling är som sagt mer nyanserade 😉

     Kort sagt: Jag har ingen aning och jag är helt okej med att inte ha en aning. 🙂 Däremot är siffror siffror, jag kan läsa finansiella rapporter och nyheter och se vad som är hållbart och relevant. Om det inte längre funkar som jag vill kan jag reagera och sälja utan emotionell koppling till en logga eller ett bolagsnamn. En aktie vet ju inte om att jag äger den…

     Dr. Dividend

     1. Tack för ett bra svar, alltid spännande att höra vad andra tycker i frågan!

      Intressant att höra hur du resonerar kring risken för t.ex. en stämning eller miljöskandal. Att kunna vända det till något ”positivt” (rent monetärt tänkt) har jag inte reflekterat över men det är ju sant. Regel nummer ett på börsen är ju att inte investera pengar man behöver den närmsta tiden och så länge man följer den regeln spelar det ingen roll om bolaget faller en stund pga en händelse, t.ex. 3m just nu. Då kan man bara scoopa upp fler billiga aktier tills det tids nog vänder. Som du säger, i princip är det väl positivt att ett ekonomiskt starkt företag handlas till en billig peng oavsett orsak. Hade man varit smart kring BP:s skandal (själv gick jag i mellanstadiet så lite svårt för mig) hade man ju resonerat att olja kommer fortsatt behövas de närmsta decennierna och så hade man köpt lite billig BP. Man kanske på kort sikt tappade mycket pengar i det men i långa loppet har det ju varit en mycket bra affärsidé.

      Och du har rätt med oljan. Här är man väl som ung svensk lite naiv. Jag tror inte vi blir av med oljan helt, men det är troligt att det inte kommer fortgå som tidigare. Här kommer ju också vikten av att inte gifta sig med sin portfölj utan hela tiden vara dess största kritiker. Är det så att Trelleborg inte lyckas med omställningen mot MINDRE oljeberoende (inte att slopa oljan helt men mindre) kommer ju det märkas av via signaler en bit innan. Samma sak med bilar, det är inte som att det kommer vända över en natt om företaget väntas lyckas med omställningen eller inte. Så länge man aktivt och kontinuerligt är insatt i sitt ägande bör man ju hinna snappa upp om det går åt fel håll och känns det inte bra får man sälja, förhoppningsvis med vinst 🙂

     2. Precis så tänker jag! 🙂
      ”Buy when there is blood in the streets!”, som uttrycket i värdeinvesterarkretsar säger 🙂 Under förutsättning förstås att man har gjort sin hemläxa och vet vad man lägger sina pengar i, ibland går även stora företag ned sig av en god anledning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *